Skip links

KVKK

We are here to answer any question you may have.

BOVO KARGO LOJİSTİK VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE  İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. ŞİRKET’İN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRDİĞİNİ GÖSTERİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Müşteri Aydınlatma Metni’nin (kısaca “Aydınlatma Metni”) amacı, hangi verilerinizin, ne şekilde, hangi amaçlarla işlenebileceği, kişisel verilerinizin güvenliği, haklarınız ve yükümlülükleriniz konusunda Bovo Kargo Lojistik ve Dağıtım Limited Şirketi (“Şirket” veya “BOVO”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmektir.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (kısaca “Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (kısaca “Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda “Kişisel Veri” tanımı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi” de kapsamaktadır.

BOVO, iş bu Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

2.1. Kişisel Verileriniz, BOVO ile ilişkinizle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 3’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

2.1.1. Mobil sitelerimiz ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanırken,

2.1.2. Kurumsal internet sitelerimizi kullanırken veya üye olup bilgilerinizi girdiğinizde veya kargo-taşıma hizmeti alımı yaptırdığınızda,

2.1.3. İş ilişkilerimiz sırasında ticari/tüketici sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari/tüketici ilişki süreci içerisinde,

2.1.4. Çağrı merkez(ler)imiz kanalıyla,

2.1.5. E-posta, SMS veya diğer her türlü iletişim yollarıyla,

2.1.6. Müşteri hizmetleri birimimiz veya diğer BOVO çalışanları ile dijital sistemler (e-posta gibi) üzerinden kurduğunuz iletişimler esnasında,

2.1.7. Kargo gönderisi yapmanız durumunda tarafınızdan, adınıza kargo gönderisi yapılması durumunda kargoyu gönderen kişi veya kurumlardan,

2.1.8. Şirketin şube ve acenteleri, aktarma merkezleri kanalı ile,

kişisel verilerinizi toplamaktadır.

2.2. Kişisel verileriniz, siz müşterilerimizin açık rızaları ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir;

2.3. Kişisel Verilerinin İşlenmesi Şartları

İlgili Kişi’nin açık rıza vermesi, kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde burada yazan kuralların yanında; aşağıda bu bölüm altında “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır. 

2.3.1. Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Kişisel verileriniz, farklı bir şarta dayalı olarak işlenmediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinizin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerinizin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirilir ve bu şekilde açık rızanız alınır. Açık rızanın alınması kişisel verilerin toplandığı kaynak dikkate alınarak her bir veri toplama kaynağına özgü olarak hazırlanır. 

2.3.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, ayrıca açık rızanız alınmadan kişisel verileriniz işlenebilir. 

2.3.3. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz açık rızanız alınmaksızın işlenebilir. 

2.3.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde verileriniz işlenebilir.

2.3.5. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verileriniz işlenebilir.

2.3.6. Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişisel verilerinizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde de açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilir. 

2.3.7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde açık rızanız alınmaksızın verileriniz işlenebilir.

2.3.8. Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi
Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz açık rızası alınmaksızın işlenebilir.

3. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Müşterilerimizden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4’te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir. BOVO, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, uygulamaya kayıt sırasında toplayarak müşteri ile sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları ve yine 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27/12/2016 tarih ve 2016/DK-YED/517 sayılı kararı ile onaylanan Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esasları’nda gönderici, alıcı, kargoyu teslim eden ve alanların kişisel verilerinin işlenmesine dair düzenlemeler gereği işler.

Belirtilen mevzuat ve diğer yasal mevzuat gereğince; gönderimlerin kabulü ve teslimi sırasında kanun gereği alınması gerekli kişisel veriler aşağıdaki gibidir;

 • Kimlik bilgileriniz; Adınız, soyadınız, cinsiyet bilginiz, T.C. kimlik numaranız,
 • Gönderinin teslim edileceği kişinin gerçek kişi olması halinde adı, soyadı, adres bilgileri, telefon numarası,
 • Gönderinin teslim edileceği kişinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin yetkilisi gerçek kişi, müdürü, sorumlusuna ait ad, soyad, unvan, telefon numarası,
 • Gönderinin alıcıya teslimi sırasında teslim alanın adı soyadı ve T.C. kimlik numarası bilgisi (yabancı uyruklular için pasaport bilgisi veya Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamlarınca verilmiş kimliği tespite yarayan belge),
 • İletişim bilgileriniz; E-posta adresi ve telefon numarası bilginiz, adres bilgileriniz,
 • Finans bilgileriniz; Şirketimizden almış olduğunuz hizmetlere dair finansal kayıtlar, fatura bilgileriniz, ödeme bilgileriniz,
 •  Ticari işlem bilgileriniz; Güncel ve geçmiş işlem bilgileriniz; mevcut veya geçmişteki kargo hizmetleriniz ile ilgili bilgileriniz,
 • Talep ve şikâyet bilgileriniz; BOVO’nun sunduğu hizmetlere ilişkin olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlere dair yazılı veya sözlü kayıtlar ya da mevcut bir kargo gönderisini ilgilendiren istekleriniz,

nedenleri ile kişisel verilerinizi almaktayız.

4. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, BOVO tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İlgili Kişi’nin veya İlgili Kişi’nin bildirdiği üçüncü tarafların verileri işlenmektedir.

4.1.1. Kargo hizmetinin sunulması, gönderilerin alınması, ilgili kişiye teslim edilmesi ve bu sürecin takibi sebebiyle,

4.1.2. Ödeme alınması, ücret iadesi süreçleri, gönderi sorgulamaları dahil süreçlerde,

4.1.3. İnternet sitemiz veya mobil uygulamamızda hesap açmanız, çağrı merkezimizi aramanız, işlemlerinizi elektronik veya telefon ortamında gerçekleştirebilmeniz amacıyla,

4.1.4. Müşterilerin kampanyalar hakkında bilgilendirilmesi, daha iyi hizmet sunulması, pazarlama ve anket çalışmalarında kullanılmak üzere,

4.1.5. İşlem güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin tespiti amacıyla,

4.1.6. Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki teknik ticari olarak iş güvenliğinin temini, hukuki ihtilaflarda delil olması amacı ile kamera kaydı alınması ile,

4.1.7. Gönderilerinizdeki hasar veya zarar olması halinde tespitlerde bulunmak, sigorta şirketi başvurularını yapmak, taşıma sözleşmesinden kaynaklanan sair ihtilaflarda kullanmak üzere,

4.1.8. BOVO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerini yürütmek,

4.1.9. Talep ve/veya şikâyetlerinizi sonuçlandırmak amacıyla,

4.1.10. Ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla,

4.1.11. BOVO’nun sosyal sorumluluk projeleri ve/veya ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrasını sağlamak için,

Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kolluk kuvvetleri, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

4.1.12. BOVO tarafından sunulan hizmetleri tanıtmak, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilen veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletileri gönderilmesini sağlamak,

4.1.13. İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

4.1.14. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere BOVO’nun Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikası’ndan ulaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

5.1. BOVO, Kişisel Verilerinizi, Kanun’un açıkça izin verdiği hallerde ve/veya açık rızanıza binaen (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde ve/veya yurt dışında; Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

5.2. Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

5.3. BOVO, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak siz müşterilerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

 • BOVO tedarikçilerine,
 • Kargo gönderilerinin taraflarına,
 • BOVO iştiraklerine,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Alt taşeron olarak çalıştırdığı kişi veya kurumlara,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine (mali müşavir, avukat vb.),
 • Veri aktarım şartlarına uygun olarak diğer üçüncü kişilere.

BOVO tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

5.4. Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen Kanun uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

5.5. Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır. 5.6. Şirket, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde) yurt içinde; Şirket’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (hukuk hizmetleri, bilişim desteği veren firmalar, bulut hizmeti sağlayan şirketler vb.), hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişime açabilmektedir.

5.7. Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı
BOVO, kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanun’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. İlgili kişiye ait kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere ve/veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Şu kadar ki, Kanun ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2. fıkrasındaki şartlar veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda İlgili Kişi’nin rızası olmaksızın da aktarılabilir. İlgili Kişi’nin kişisel verileri Kanun’da öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak, ticari amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile sınırlı olmak üzere aktarılabilir.

5.8. Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı:
BOVO, İlgili Kişi’nin onayını aldığı haller dışında kişisel bilgileri yurt dışına aktarmayacaktır. Ancak BOVO, kişisel verileri Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına aktarabilir. Kanun’da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı da aranmaktadır. Mevzuata göre yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kurul belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul’un izninin bulunması gerekmektedir.

6. İLGİLİ KİŞİ’NİN KANUN’DA MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARI

İlgili Kişi olarak dilediğiniz zaman Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan BOVO’dan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARINI KULLANMASI

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak BOVO’ya iletilecektir.

İlgili Kişi, yukarıda sayılı haklarına ilişkin taleplerini BOVO’nun İlgili Kişi Başvuru formunu doldurarak;

 • Islak imzalı kopyasının; elden, noter aracılığıyla, iadeli taahhütlü mektupla Şirket’e ait “Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, Göl 1a1b Blok, No:23eb, İç Kapı No:19, Üsküdar / İstanbul” adresine iletilmesi yoluyla veya
 • Formun taratılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [[email protected]] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yoluyla veya
 • Formun taratılarak Veri Sorumlusu’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak sureti ile [[email protected]] elektronik posta adresine e-posta iletilmesi veya
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer bir yöntemin izlenmesi yolu ile

BOVO’ya iletme hakkına sahiptir.

İlgili Kişi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için İlgili Kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

BOVO, İlgili Kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

BOVO, İlgili Kişi’nin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak kaydı ile kabul etmeme hakkına da sahiptir. BOVO, ilgili cevabını İlgili Kişi’ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

İlgili Kişi’nin, madde 6’da  (“İlgili Kişi’nin Hakları”) altında yer alan haklara ilişkin talebini Kanun’da 7. maddede (“İlgili Kişi’nin Haklarını Kullanması”) anılan usullere uygun olarak BOVO’ya iletmesi durumunda, BOVO talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir.

İlgili Kişi’nin başvurusuna BOVO yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak, ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1,00-TL (bir Türk Lirası) işlem ücreti alabilecektir. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu: Bovo Kargo Lojistik ve Dağıtım Anonim Şirketi
Mersis No: 0181073520600001
Posta adresi:  Yassıören Mahallesi Papağan Sokak No:6 Arnavutköy/İstanbul
E- posta adresi: destek@bovo.com.tr

İnternet sitemizde Çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, internet sitemizin kullanımını, işlevselliğini, kullanıcı deneyimini geliştirmenin yanı sıra, analitik, reklam ve sosyal medya özellikleri sunmak için kullanılır. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam ettiğiniz sürece Çerezlerin kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. KVKK gizlilik politikası ve aydınlatma metnine ise "Detay Bilgi" linkinden ulaşabilirsiniz.
Explore
Drag